KISACA HAKKIMIZDA

1998 yılında Gaziantep'te PET preform imalatıyla başlayan plastik sektöründeki faaliyetimiz, 2010 yılında Ürdün'de kurduğumuz tesisle yıllık 72,000 tonluk kapasiteye ulaşmıştır.

SUNPET AMBALAJ

(Sunpet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.)

 İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla 5.OSB 83539 Nolu Cad. No: 40 Şehitkamil Gaziantep - TÜRKİYE adresinde mukim bulunan Sunpet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“SUNPET AMBALAJ”) tarafından hazırlanmıştır.

1 - Veri Sorumlusu Sıfatı ile İşlenen Kişisel Verileriniz

 Web sitemize çevrimiçi ziyaretiniz kapsamında İşlem Güvenliği Bilgileriniz, (5651 Sayılı Kanun’un 5. Maddesine göre, Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini - IP adres bilgileri, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini - 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olmamak üzere saklamakla yükümlüdür. Sunpet Ambalaj olarak Hosting Firmasından hizmet almaktayız, bu verileriniz yer sağlayıcı tarafından işlenebilecektir. ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una uygun olarak işlenebilecektir.

2 - Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 Kişisel verileriniz SUNPET AMBALAJ tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:


  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Talep/Şikâyetlerin Takibi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


3 - Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 Kişisel verileriniz, Sunpet AMBALAJ’ın haklarını hukuken koruyabilmek, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4 - Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

 Şirketimiz tarafından sunulan web sitemize bağlanan çevrimiçi ziyaretçilerin yukarıda belirtilen verileri otomatik olarak işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

5 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

 İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan veya internet sitemizden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak sunpetambalaj@hs03.kep.tr KEP adresimize veya info@sunpet.com.tr e-mail adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ileterek ya da 5.OSB 83539 Nolu Cad. No: 40 Şehitkamil Gaziantep - TÜRKİYE adresimize şahsen veya noter aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı başvurunuzu iletmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

 Yapacağınız başvuruyu SUNPET AMBALAJ olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SUNPET AMBALAJ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

» Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Unvan Sunpet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Pbx +90 342 337 12 30
İletişim Linki http://www.sunpet.com.tr
Adres 5.OSB 83539 Nolu Cad. No: 40 Şehitkamil Gaziantep - TÜRKİYE