KISACA HAKKIMIZDA

1998 yılında Gaziantep'te PET preform imalatıyla başlayan plastik sektöründeki faaliyetimiz, 2010 yılında Ürdün'de kurduğumuz tesisle yıllık 72,000 tonluk kapasiteye ulaşmıştır.

SUN PET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 İşbu Gizlilik Politikası SUN PET AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. ne ait www.sunpet.com.tr sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ve süresi ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, KVK Kanunu’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içi üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kullanıcı veya Kullanıcılar; Web Sitesinde, iş başvurusu yapmak, istek ve önerilerde bulunmak, kendilerini tanıtmak ve kullanıcı tercihlerini, müşterilerimizin taleplerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, web sitesinin doğrudan kullanımı veya iletişim kurmak için Ad, Soyad, e-posta, iş başvurularını http://www.sunpet.com.tr sitesinin tüm sayfalarında paylaşacakları kişisel verileri Site ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikâyetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini, ziyaretleri sırasında yer sağlayıcı olarak trafik bilgilerinin işlenebileceğini kabul ederler. Kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlemi gerçekleştirenin bilgilerini tespite yönelik kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedebilecek, işlemi gösteren veya kağıt ortamında, gerekli tüm dekont, kayıt ve belgeleri düzenleyebilecek, ilgili kanunlar ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutabilecek, saklayabilecek, ilgili düzenlemeler gereğince işlem güvenliği sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilmesini sağlayabilecek, iş başvuruları esnasında paylaşılan kişisel verileri değerlendirilmek, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda saklamak, toplamak, kanunların ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde yukarıda belirtilen amaçlar ile belirtilen kuruluşlar ile sınırlı olmayacak şekilde kanunen açıkça yetkili kılınan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir. Yine kanunda ve diğer düzenlemelerde belirtilen çerçevede; kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlarımıza, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi iştiraklerimize, ortaklığımızca belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, iş birliği yaptığı kuruluşlara ve yurtiçi diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 gereğince, gizlilik ilkelerine riayet edilerek saklanacaktır. Şirketimiz kişisel veri barındıran sistemlerimizin yetkisiz kişilerce erişilmesine, hukuka aykırı olarak verilerin işlenmesine karşı her türlü teknik ve idari tedbiri almakta ve korumayı sağlamaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz kanunda sayılan istisnalar/ kapsam dışı bırakılan haller haricinde sadece; kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara hizmetler sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması ve faaliyetin devamının sağlanması amacıyla; grup şirketleri / iştirakler, hukuk müşavirleri, vergi uzmanları, mali müşavir, bu verileri tutmaya yetkili şirketin çalışanları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

İlgili kanunlar uyarınca şirketin denetlenmesi, işleme tabi tutulması durumunda şirket bünyesinde saklanan verilerin paylaşımında tüm kanun hükümleri saklıdır.