KISACA HAKKIMIZDA

1998 yılında Gaziantep'te PET preform imalatıyla başlayan plastik sektöründeki faaliyetimiz, 2010 yılında Ürdün'de kurduğumuz tesisle yıllık 72,000 tonluk kapasiteye ulaşmıştır.

SUN PET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

A. Genel Açıklamalar


 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla SUN PET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır.)’ne aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemee
f) 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

B. Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi


 Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

C. Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo


Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Elden başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tevsik edici belge ile başvurması
gerekmektedir. Vekaleten başvuru yapılması
durumunda noter tasdikli vekalet namenin yanınızda bulun durulması gerekmekte dir) yada Noter vasıtasıyla tebligat
5.OSB 83539 Nolu Cad. No: 40 Şehitkamil Gaziantep - TÜRKİYE Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat veya İadeli Taahhütlü Mektup 5.OSB 83539 Nolu Cad. No: 40 Şehitkamil Gaziantep - TÜRKİYE Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirkete ait Kayıtlı Elektronik Posta adresine (KEP) sunpet ambalaj@ hs03.kep.tr Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 Başvuruda bulunduğunuz konu ile ilgili başvurunuzun şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde sonucu ile birlikte cevaplanacaktır.

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Lütfen: Tıklayınız